หนังสือหมากล้อม

หลักการเล่นหมากล้อมเบื้องต้น เล่ม 2

ราคา : 300 บาท 250 บาท

หนังสือเล่มนี้ เหมาำะสำหรับผู้ที่พอเล่นจบเกมและนับคะแนนเป็นแต่ยังขาดทักษะและแนวคิดที่ถูกต้องในการเล่นเหมาะทั้งต่อผู้ที่ศึกษาด้วยตนเอง หรือนักเรียน, นักศึกษา และครูผู้สอนหมากล้อม สำหรับใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนหมากล้อม

เรตติ้ง: