ประวัติสถาบัน

ประวัติโรงเรียน สถาบันภาษาและความรู้สู่อนาคต ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคล3 กลุ่มคือ

1. กลุ่มบุคคลที่มีความรักในการเล่นหมากล้อมและงานศิลปะ
2. กลุ่มอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาต่างๆ
3. กลุ่มผู้ชำนาญงานด้านไอทีและ การพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์

มกราคม 2547    ทางสถาบันได้เริ่มดำเนินการเปิดสอน หมากล้อมและจำหน่ายอุปกรณ์การเล่นหมากล้อมโดยเริ่มต้นเปิดดำเนินการที่สาขา ลาดพร้าว36 กับสาขาพัฒนาการ

สิงหาคม 2547    เปิดบริษัทรับงานพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซด์
จัดพิมพ์หนังสือหมากล้อมเล่มแรกของโรงเรียน หมากพลิ้วสะท้านฟ้า

กันยายน 2547    เพิ่มทุน จดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาท
เปิดสาขาใหม่ที่ชั้น 8 ตึกรัจนาการ ถนนสาทร

ตุลาคม 2547    เปิดหลักสูตรการสอนภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น เปิดสาขาใหม่ที่รัชดาภิเษกซอย26

พฤศจิกายน2547    เปิดหลักสูตรการสอนศิลปะ

กุมพาพันธ์ 2548    เปิดหลักสูตรการเขียนพู่กันจีน

มีนาคม 2548    จัดพิมพ์หนังสือหมากล้อมเล่มที่สองของโรงเรียน สัปยุทธ์ไร้เทียมทานของอันดับ1 แซ่ลี้

มิถุนายน 2548    เปิดหลักสูตรการสอนภาษาฝรั่งเศส

วิสัยทัศน์ของบริษัท

1. พัฒนาวงการหมากล้อมไทย โดยการส่งเสริมผู้เล่นในระดับเยาวชน สู่การเป็นนักเล่นหมากล้อม มืออาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถสำหรับการแข่งขันในโลกอนาคตที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
3. พัฒนาเว็บไซด์ของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางธุรกิจ