ทำเนียบนักเรียน HAPPY GENIUS

 047 น้องซัน ด.ช.ปัณณธร  อนันต์กิตติเลิศ
อายุ 4 ขวบ ระดับ Basic 1
  048 (1)น้องใกล้ใกล้ ด.ญ.ใกล้นที ภาสกรนที
อายุ 5 ขวบ ระดับ Basic 1
h11  น้องมีมี่
อายุ 8 ขวบ ระดับ Basic 1
 maieน้องเม่ยเม่ย  ด.ญ.นัชชา  คาวิทยาพาณิช
อายุ 6 ขวบ ระดับ Basic 1
 memeน้องมีมี่  ด.ญ.แววปราชญ์  คาวิทยาพาณิช
อายุ 8 ขวบ ระดับ 10 คิว
 jangน้องเจ๋ง  ด.ช.พงษ์เมธ  วิโรจน์ธรรม
อายุ 8 ขวบ ระดับ 10 คิว
poo น้องพลู  ด.ช.ปราณนต์  มงคลโสภณรัตน์
อายุ 8 ขวบ ระดับ 8 คิว
getto  น้องเก็ตโต้  ด.ช.ภาสกร ภาสกรนที
อายุ 11 ขวบ ระดับ 8 คิว
cher น้องเฌอ
อายุ 11 ขวบ ระดับ 8 คิว